stefanika stefanika stefanika stefanika stefanika

Poskytované terapie v zariadení

Muzikoterapia

Počúvaním hudby, spevom, či aktívnym prevádzkovaním hudby sa evokujú u klientov spomienky, uvoľňuje sa ich psychika i telo. Hudobne nadaní klienti zariadenia touto činnosťou spríjemňujú voľné chvíle nielen sebe, ale aj iným. Taktiež počúvanie rôznych melódií (relaxačné, nábožné, ľudové) priaznivo ovplyvňujú psychický a fyzický stav klientov.  

Biblioterapia

je vhodnou terapiou aj pre imobilných klientov. V zariadení je vedená individuálne alebo skupinovo. Pozitívne ovplyvňuje psychosomatický stav klientov. Posilňuje sústredenosť, zlepšuje pamäť, napomáha k rozvoju fantázie a zlepšuje komunikačné schopnosti klientov.

Ergoterapia

zapojenie klientov do pracovnej činnosti podľa ich možností a schopností klienti touto činnosťou aktívne prispievajú k skrášľovaniu svojho okolia. Ako príklad môžeme uviesť: hrabanie lístia, udržiavanie okolia zariadenia v čistote a rôzne iné činnosti najmä v exteriéry zariadenia. Táto činnosť evokuje klientov, najmä vekovo mladších k pohybu, pocitu užitočnosti a najmä k stráveniu zmysluplného využitia času.

Arteterapia

precvičovanie jemnej motoriky klientov. Ide najmä o kresby rôznych obrázkov, ktoré naši klienti obkresľujú podľa nimi vybranej predlohy, alebo je výsledkom ich vlastnej fantázie, kreativity. Okrem kresby či maľby, niektorí radi pracujú s drevom, papierom, plastom či iným, najmä prírodným materiálom (kamienky, semienka, škrupinky,...). Klienti sa tak môžu venovať svojim záľubám, prípadne sa môžu naučiť niečo nové.

Canisterapia

prítomnosť psa blahodarne vplýva na psychickú, fyzickú i sociálnu pohodu klienta. Táto terapia sa stretla s úspechom u všetkých zúčastnených (vekovo mladší, starší, s hendikepom). Klienti nemali pocit osamelosti, pes ich motivoval k pohybu, odstraňoval stres a dokázal vytvoriť príjemnú atmosféru na oddeleniach.

Reminiscenčná terapia

pomocou reminiscencie zamestnávame myseľ a pamäť klienta. Aplikujeme ju najmä u klientov s demenciou či mentálnou retardáciou. Terapia tiež priaznivo vplýva na proces adaptácie nových klientov. Veľký úspech má pečenie koláčikov, prechádzky do prírody (spoznávanie stromov, kvetov, rastlín), prezeranie starých fotografií (vo výraznej miere stimulujú pamäť), rozhovor a spomínanie (na mladosť, manželstvo, zamestnanie, školu, rodinu,...), hra s bábikami (zahŕňa starostlivosť o dieťa). Spomínaním sa snažíme v klientoch vybaviť emócie, vône, zvuky. Pomocou rôznych pomôcok môžu klienti precvičovať hmat a viesť rozhovor, čo im daný predmet, materiál pripomína. U klientov pri spomínaní zvyšujeme pocit ich vlastne hodnoty, keďže majú možnosť zdieľať svoje skúsenosti s niekým iným. Tieto spomienky im často prinášajú radosť.

Snoezelen terapia

Snoezelen terapia je zameraná na poskytnutie nádherných, neobvyklých zmyslových zážitkov poskytovaných širokou škálou nízko i vysoko technologických produktov, ktoré u klientov vyvolávajú zmyslové odpovede a reakcie.

Terapia hrou

hra podporuje spoluprácu, kreativitu, pamäť, verbálny a neverbálny prejav. Využívame ju vo forme individuálnej i skupinovej. Najmä skupinová podporuje sociálny vývin klientov. Obľube sa tešia spoločenské hry: kartové hry (sedma, žolik), „Človeče nehnevaj sa“,dáma,šach, športové hry.